Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 2 trang 93 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 2 trang 93 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử...

Chia sẻ
Ôn tập chương 1 – Số học – Bài 2 trang 93 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử :

Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử :

\(\eqalign{  & a)\;A = \left\{ {x \in {\rm N}\left| {0 < x \le 15} \right.} \right\}  \cr   & b)\;B = \left\{ {x \in {\rm N}\left| {x < 10} \right.} \right\}  \cr   & c)\;C = \left\{ {x \in {{\rm N}^*}\left| {x \le 10} \right.} \right\}. \cr} \)

Quảng cáo

a) \(A = \{11; 12; 13; 14; 15\}\)

b) \(B = \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9\}\)

c) \(C = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10\}\)Chia sẻ