Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 7 trang 93 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập...

Bài 7 trang 93 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập 1, Bạn An đố các bạn trong lớp “ Mỗi bạn hãy lấy ngày sinh của mình nhân 2, lấy kết quả...

Chia sẻ
Ôn tập chương 1 – Số học – Bài 7 trang 93 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Bạn An đố các bạn trong lớp : “ Mỗi bạn hãy lấy ngày sinh của mình nhân 2, lấy kết quả cộng 4, lấy kết quả nhân 5, lấy kết quả cộng 12, lấy kết quả nhân với 10”.

Bạn An đố các bạn trong lớp : “ Mỗi bạn hãy lấy ngày sinh của mình nhân 2, lấy kết quả cộng 4, lấy kết quả nhân 5, lấy kết quả cộng 12, lấy kết quả nhân với 10”. Sau đó bạn An hỏi kết quả cuối cùng của từng bạn và An đã tìm được chính xác ngày sinh của những bạn đó. Em hãy tìm hiểu xem An đã tìm được ngày sinh của các bạn bằng cách nào nhé.

Gọi ngày sinh là x

Kết quả mà An nhận được bằng:

\([(x × 2 + 4) × 5 +12] × 10\)

Quảng cáo

\(= [(2x + 4).5 + 12].10\)

\(= (10x + 20 + 12).10\)

\(=(10x + 32).10 = 100x + 320\)

Như vậy An đã tìm được ngày sinh bằng cách lấy kết quả của bạn trừ đi 320 rồi chia cho 100 thương nhận được là ngày sinh.Chia sẻ