Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Hoạt động 5 trang 88 Tài liệu dạy và học Toán 6...

Hoạt động 5 trang 88 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập 1, Hãy nhắc lại nhận xét về mối quan hệ giữa ƯC(18,24) với ƯCLN(18,24)....

Chia sẻ
2. Ước chung lớn nhất – Hoạt động 5 trang 88 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Hãy nhắc lại nhận xét về mối quan hệ giữa ƯC(18,24) với ƯCLN(18,24).

Hãy nhắc lại nhận xét về mối quan hệ giữa ƯC(18,24) với ƯCLN(18,24).

Quảng cáo

Số lớn nhất trong tập hợp các ƯC(18; 24) là ƯCLN(18; 24)Chia sẻ