Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Thử tài bạn trang 88 Tài liệu dạy học Toán lớp 6...

Thử tài bạn trang 88 Tài liệu dạy học Toán lớp 6 tập 1, Tìm ƯCLN(48,120) rổi từ đó tìm ƯC(48,120)....

Chia sẻ
2. Ước chung lớn nhất – Thử tài bạn trang 88 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Tìm ƯCLN(48,120) rổi từ đó tìm ƯC(48,120).

Tìm ƯCLN(48,120) rổi từ đó tìm ƯC(48,120).

48 = 24.3; 120 = 23.3.5

Quảng cáo

ƯCLN(48; 120) = 23.3 = 24

Do đó \(ƯC(48; 120) = Ư(24) \)\(\;= \left\{{1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24}\right\}\)Chia sẻ