Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Hoạt động 3 trang 86 Tài liệu dạy và học Toán 6...

Hoạt động 3 trang 86 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập 1, Hãy điền số và chỗ chấm cho đúng và trả lời câu hỏi...

Chia sẻ
2. Ước chung lớn nhất – Hoạt động 3 trang 86 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Hãy điền số và chỗ chấm cho đúng và trả lời câu hỏi

Hãy điền số và chỗ chấm cho đúng và trả lời câu hỏi

\(\eqalign{  & Ư\left( {12} \right) = \left\{ {…;…;…;…;…;…} \right\}  \cr  & Ư(30) = \left\{ {…;…;…;…;…;…;…;} \right\}  \cr  & ƯC(12,30) = \left\{ {…;…;…;…} \right\} \cr} \)

Ư(12) = {1; 2; 3; 4; 6; 12}

Quảng cáo

Ư(30) = {1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30}

ƯC(12; 30) = {1; 2; 3; 6}

Số lớn nhất trong tập hợp các ước chung của 12 và 30 là số 6

Số lớn nhất trong tập hợp các ước chung của 12 và 30 là số nào ?Chia sẻ