Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Hoạt động 3 trang 86 Tài liệu dạy – học toán 6...

Hoạt động 3 trang 86 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Hãy điền số và chỗ chấm cho đúng và trả lời câu hỏi...

Chia sẻ
2. Ước chung lớn nhất – Hoạt động 3 trang 86 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Hãy điền số và chỗ chấm cho đúng và trả lời câu hỏi

Đề bài

Hãy điền số và chỗ chấm cho đúng và trả lời câu hỏi

\(\eqalign{  & Ư\left( {12} \right) = \left\{ {…;…;…;…;…;…} \right\}  \cr  & Ư(30) = \left\{ {…;…;…;…;…;…;…;} \right\}  \cr  & ƯC(12,30) = \left\{ {…;…;…;…} \right\} \cr} \)

Lời giải chi tiết

Ư(12) = {1; 2; 3; 4; 6; 12}

Ư(30) = {1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30}

ƯC(12; 30) = {1; 2; 3; 6}

Số lớn nhất trong tập hợp các ước chung của 12 và 30 là số 6

Số lớn nhất trong tập hợp các ước chung của 12 và 30 là số nào ?