Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Thử tài bạn trang 127 Tài liệu dạy – học toán 6...

Thử tài bạn trang 127 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Tìm số nguyên x, biết...

Chia sẻ
3. Quy tắc chuyển vế – Thử tài bạn trang 127 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Tìm số nguyên x, biết :

Đề bài

Tìm số nguyên x, biết :

a) \(x + 8 =  – 4\)

b) \(x – 7 = 10.\)

Quảng cáo

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a)\;x + 8 =  – 4  \cr  & x + 8 + ( – 8) =  – 4 + ( – 8)  \cr  & x =  – 12 \cr} \)

\(\eqalign{  & b)\;x – 7 = 10  \cr  & x – 7 + 7 = 10 + 7  \cr  & x = 17 \cr} \)

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...