Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Thử tài bạn trang 135 Tài liệu dạy – học toán 6...

Thử tài bạn trang 135 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, 1. Thực hiện phép tính...

Chia sẻ
1. Nhân hai số nguyên khác dấu – Thử tài bạn trang 135 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập 1. Thực hiện phép tính :

Đề bài

1. Thực hiện phép tính :

a) \(\left( { – 5} \right).4\)                       b) \(6.\left( { – 7} \right)\)

c) \(\left( { – 14} \right).20\)                    d) \(51.\left( { – 24} \right).\)

2. Một xí nghiệp may gia công có chế độ thưởng và phạt như sau :

    Một sản phẩm tốt được thưởng 50 ngàn.

    Một sản phẩm có lỗi bị phạt 40 ngàn.

    Chị Mai làm được 20 sản phẩm tốt và 4 sản phẩm bị lỗi. Em hãy thực hiện phép tính sau để biết chị Mai nhận được bao nhiêu tiền thưởng và phạt ?

        \(20.50 + 4.\left( { – 40} \right) = ?\)

Quảng cáo

Lời giải chi tiết

1.

\(\eqalign{  & a)\;( – 5).4 =  – (\left| { – 5} \right|.\left| 4 \right|) =  – (5.4) =  – 20  \cr  & b)\;6.( – 7) =  – (\left| 6 \right|.\left| { – 7} \right|) =  – (6.7) =  – 42  \cr  & c)\;( – 14).20 =  – (\left| { – 14} \right|.\left| {20} \right|) =  – (14.20) =  – 280  \cr  & d)\;51.( – 24) =  – (\left| {51} \right|.\left| { – 24} \right|) =  – (51.24) =  – 1224 \cr} \)

2.

\(20.50 + 4.(-40) = 1000 + (-160) = 840\)

Chị Mai nhận được số tiền thưởng và phạt là 840 ngàn đồng

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...