Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 13 trang 131 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 13 trang 131 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Tính tổng S trong mỗi trường hợp sau...

Chia sẻ
Luyện tập – Chủ đề 12 : Phép trừ các số nguyên – Bài 13 trang 131 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Tính tổng S trong mỗi trường hợp sau :

Đề bài

Tính tổng S trong mỗi trường hợp sau :

\(\eqalign{  & a)\;S = 1 – 2 + 3 – 4 + 5 – 6 + 7 – 8 + 9 – 10  \cr  & b)\;S = 1 – 2 + 3 – 4 + 5 – 6 + … + 2013 – 2014. \cr} \)

Quảng cáo

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a)\;S = 1 – 2 + 3 – 4 + 5 – 6 + 7 – 8 + 9 – 10  \cr  &  = ( – 2 + 1) + ( – 4 + 3) + ( – 6 + 5) + ( – 8 + 7) + ( – 10 + 9)  \cr  &  = ( – 1) + ( – 1) + ( – 1) + ( – 1) + ( – 1) =  – 5  \cr  & b)\;S = 1 – 2 + 3 – 4 + 5 – 6 + … + 2013 – 2014  \cr  &  = (1 – 2) + (3 – 4) + (5 – 6) + … + (2013 – 2014)  \cr  &  = \underbrace {( – 1) + ( – 1) + ( – 1) + … + ( – 1)}_\text{1007 số hạng} =  – 1007 \cr} \)

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...