Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Thử tài bạn trang 136 Tài liệu dạy – học toán 6...

Thử tài bạn trang 136 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1,5 . 17...

Chia sẻ
2. Nhân hai số nguyên cùng dấu – Thử tài bạn trang 136 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập a) 5 . 17

Đề bài

a) \(5 . 17\)                      b) \(\left( { – 15} \right).\left( { – 6} \right).\)

Lời giải chi tiết

Quảng cáo

a) \(5.17 = 85\)

b) \((-15).(-6) = 15.6 = 90\)

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...