Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Thử tài bạn trang 78 Tài liệu dạy và học Toán 6...

Thử tài bạn trang 78 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập 1,Phân tích các số 54 ; 540 ; 1200 ra thừa số nguyên tố....

Chia sẻ
2. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố – Thử tài bạn trang 78 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập a) Phân tích các số 54 ; 540 ; 1200 ra thừa số nguyên tố.

a) Phân tích các số 54 ; 540 ; 1200 ra thừa số nguyên tố.

b) Máy tính bỏ túi của Hòa bị hỏng các phím . Hòa muốn màn hình hiện lên số 3232. Hòa phải làm thế nào ? Em hãy giúp hòa.

 

Do đó 54 = 2.33

 

Do đó 540 = 22.33.5

 

Do đó 1200 = 24.3.52

Quảng cáo

b) Vì 3232 = 808.4

Hòa muốn màn hình hiện lên số 3232 thì hòa lần lượt ấn các phím sau:

 

Nhận xét: Thêm các cách khác

* Cách 1:

* Cách 2:Chia sẻ