Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bạn nào đúng trang 79 Tài liệu dạy – học toán 6...

Bạn nào đúng trang 79 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, 1. An phân tích các số 120, 306, 567 ra thừa số nguyên tố như sau...

Chia sẻ
2. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố – Bạn nào đúng trang 79 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập 1. An phân tích các số 120, 306, 567 ra thừa số nguyên tố như sau :

1. An phân tích các số 120, 306, 567 ra thừa số nguyên tố như sau :

\(\eqalign{  & 120 = 2.3.4.5  \cr  & 306 = 2.3.51  \cr  & 567 = {9^2}.7 \cr} \)

An làm như vậy có đúng không ? Hãy sửa lại nếu An làm không đúng.

2. Mai phát biểu như sau:

– Tổng của hai số nguyên tố là một hợp số.

– Mỗi số nguyên tố đều là tổng của một số chẵn và một số lẻ.

Em hãy nhận xét phát biểu của Mai đúng hay sai. Cho ví dụ minh họa.

1. Làm như An không đúng:

Sửa lại như sau:

Quảng cáo

120 = 23.3.5

306 = 2.32.17

567 = 34.7

2. Mai phát biểu sai

Ví dụ minh họa:

– Tổng của hai số nguyên tố là một hợp số là sai

VD: 2 và 3 là hai số nguyên tố, nhưng tổng của hai số là 5 là số nguyên tố

– Mỗi số nguyên tố đều là tổng của một số chẵn và một số lẻ là sai

VD: 2 là số nguyên tố nhưng 2 là tổng của 2 số lẻ (2 = 1 + 1) hoặc tổng của hai số chẵn 2 = 2 + 0Chia sẻ