Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Thử tài bạn trang 76 Tài liệu dạy – học toán 6...

Thử tài bạn trang 76 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Trong các số 13 ; 15 ; 17 ; 18, số nào là số nguyên tố, số nào là hợp số ? Vì sao ?...

Chia sẻ
1. Số nguyên tố – Hợp số – Bảng số nguyên tố – Thử tài bạn trang 76 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Trong các số 13 ; 15 ; 17 ; 18, số nào là số nguyên tố, số nào là hợp số ? Vì sao ?

Trong các số 13 ; 15 ; 17 ; 18, số nào là số nguyên tố, số nào là hợp số ? Vì sao ?

Trong các số 13 ; 15 ; 17 ; 18, các số 13; 17 là số nguyên tố, số 15; 18 là hợp số

Quảng cáo

Giải thích: 13; 17 là các số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó.

Các số 15; 18 là các số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước nên là hợp sốChia sẻ