Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Thử tài bạn trang 85 Tài liệu dạy – học toán 6...

Thử tài bạn trang 85 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Điền số vào ô vuông để được một khẳng định đúng...

Chia sẻ
1. Ước chung và bội chung – Thử tài bạn trang 85 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Điền số vào ô vuông để được một khẳng định đúng :

Đề bài

Điền số vào ô vuông để được một khẳng định đúng :

\(6 \in BC\left( {3,…} \right)\);

\(24 \in BC\left( {4,6,…} \right)\)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & 6 \in BC(3,2)  \cr  & 24 \in BC(4,6,8) \cr} \)