Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Thử tài bạn trang 86 Tài liệu dạy học Toán lớp 6...

Thử tài bạn trang 86 Tài liệu dạy học Toán lớp 6 tập 1, Tìm giao của hai tập hợp M và P, biết...

Chia sẻ
1. Ước chung và bội chung – Thử tài bạn trang 86 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Tìm giao của hai tập hợp M và P, biết :

Tìm giao của hai tập hợp M và P, biết :

a) \(M = \left\{ {a,b,c,d} \right\}\)                                    

\(P = \left\{ {b,c,e,f} \right\}\).

b) M là tập hợp các học sinh giỏi toán của lớp 6A, P là tập hợp các học sinh giỏi tiếng Anh của lớp 6A.

c) M là tập hợp các số chẵn, P là tập hợp các số lẻ.

Quảng cáo

a) M ∩ P = {b; c}

b) M ∩ P biểu thị tập hợp các học sinh giỏi cả hai môn Toán và Tiếng Anh

c) M ∩ P = ØChia sẻ