Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Thử tài bạn trang 84 Tài liệu dạy và học Toán 6...

Thử tài bạn trang 84 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập 1, 1. Khẳng định sau đúng hay sai ?...

Chia sẻ
1. Ước chung và bội chung – Thử tài bạn trang 84 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập 1. Khẳng định sau đúng hay sai ?

1. Khẳng định sau đúng hay sai ?

        \(8 \in ƯC(16,40);8 \in ƯC\left( {32,28} \right).\)

2. Viết các tập hợp :   Ư(15), Ư(18), ƯC(15,18).

1. Ta có 16 ⁝ 8 và 40 ⁝ 8. Do đó \(8 \in  ƯC(16; 40)\) là khẳng định đúng

Quảng cáo

28 không chia hết cho 8. Do đó \(8 \in  ƯC(32; 28)\) là khẳng định sai.

2. Ư(15) = {1; 3; 5; 15};

Ư(18) = {1; 2; 3; 6; 9; 18};

ƯC(15; 18) = {1; 3}Chia sẻ