Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Hoạt động 7 trang 62 Sách Tài liệu dạy – học Vật...

Hoạt động 7 trang 62 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Khi biết khối lượng riêng của một chểt, em có thể suy ra trọng lưọng riêng của...

Hoạt động 7 trang 62 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Lời giải chi tiết Bài: Chủ đề 11: Khối lượng riêng – Trọng lượng riêng

Quảng cáo

Khi biết khối lượng riêng của một chểt, em có thể suy ra trọng lưọng riêng của chất đó và ngược lại được không?

Khi biết khối lượng riêng ta có thể suy ra trọng lượng riêng theo công thức: d = 10D và ngược lại khi biết trọng lượng riêng ta có thể suy ra khối lượng riêng theo công thức  \(D = {d \over {10}}\)