Trang chủ Lớp 7 Công nghệ 7 Hãy nêu tác dụng của việc thu hoach đúng thời vụ,bảo quản...

Hãy nêu tác dụng của việc thu hoach đúng thời vụ,bảo quản và chế biến kip thời đối với nông sản .Liên hệ ở địa phương em đã thực...

Ôn tập Phần I – Trồng trọt – Câu 11 trang 53 SGK Công Nghệ 7. Hãy nêu tác dụng của việc thu hoach đúng thời vụ ,bảo quản và chế biến kip thời đối với nông sản .Liên hệ ở địa phương em đã thực hiện như thế nào ?

Hãy nêu tác dụng của việc thu hoach đúng thời vụ ,bảo quản và chế biến kip thời đối với nông sản .Liên hệ ở địa phương em đã thực hiện như thế nào ?

Để đảm bảo số lượng và chất lượng của nông sản 

Bảo quản hạn chế sự hao hụt về số lượng và giảm sút về chất lượng của nông sản 

Quảng cáo - Advertisements

Chế biến nông sản làm tăng giá trị của sản phẩm và kéo dài thơi gian sản phẩm 

Ở địa phương : đã thực hiện thu hoạch đúng thời vụ kịp thời sau đó bảo quản và chế biến nông sản mà mình tạo ra .

Advertisements