Trang chủ Lớp 7 SBT Toán lớp 7 Câu 59 trang 18 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1:...

Câu 59 trang 18 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1: Chứng minh....

Chứng minh.. Câu 59 trang 18 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1 – Bài 6: Luỹ thừa của một số hữu tỉ (tiếp)

Chứng minh rằng \({10^6} – {5^7}\) chia hết cho 59.

Quảng cáo
Đang tải...

\({10^6} – {5^7} = {\left( {2.5} \right)^6} – {5^6}.5 = {2^6}{.5^6} – {5^6}.5 \)

                 \(= {5^6}.\left( {{2^6} – 5} \right) = {5^6}.59\)  \( \vdots\)  \( 59\)