Trang chủ Lớp 7 SBT Toán lớp 7 Câu 55 trang 17 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1:...

Câu 55 trang 17 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1: Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu A, B, C, D,...

Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu A, B, C, D, E.. Câu 55 trang 17 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1 – Bài 6: Luỹ thừa của một số hữu tỉ (tiếp)

Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu A, B, C, D, E:

a) \({\rm{}}{10^{ – 3}} = \)

A) 10 – 3                              B) \({{10} \over 3}\)                                C) \({1 \over {{{10}^3}}}\)             

D) \({\rm{}}{10^3}\)                                 E) \({\rm{}} – {10^3}\) 

b) \({10^3}{.10^{ – 7}} = \)

A) \({10^{10}}\)                               B) \({100^{ – 4}}\)                          C) \({10^{ – 4}}\)             

Quảng cáo
Đang tải...

D) \({\rm{}}{20^{ – 4}}\)                              E) \({\rm{}}{20^{10}}\)   

c) \({{{2^3}} \over {{2^5}}}=\) 

A) \({\rm{}}{2^{ – 2}}\)                                 B) \({2^2}\)                                 C) \({1^{ – 2}}\)         

D) \({\rm{}}{2^8}\)                                   E) \({\rm{}}{2^{ – 8}}\)    

a) \({\rm{}}{10^{ – 3}} = {1 \over {{{10}^3}}}\). Vậy chọn đáp án C

b) \({10^3}{.10^{ – 7}} = {10^{ – 4}}\). Vậy chọn đáp án C

c) \({{{2^3}} \over {{2^5}}} = {2^{ – 2}}\). Vậy chọn đáp án A