Trang chủ Lớp 7 SBT Toán lớp 7 Câu 56 trang 18 SBT Toán 7 tập 1: So sánh.

Câu 56 trang 18 SBT Toán 7 tập 1: So sánh....

So sánh.. Câu 56 trang 18 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1 – Bài 6: Luỹ thừa của một số hữu tỉ (tiếp)

So sánh \({99^{20}}\) và \({9999^{10}}\).

Quảng cáo
Đang tải...

Ta có:

\(\eqalign{

& {99^{20}} = {\left( {{{99}^2}} \right)^{10}} = {9801^{10}} \cr

& 9801 < 9999 \Rightarrow {9801^{10}} < {9999^{10}} \cr} \)

Vậy \({99^{20}} < {9999^{10}}\)