Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Hoạt động 1 trang 154 sách Tài liệu Dạy – Học Vật...

Hoạt động 1 trang 154 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Em hãy đổi đơn vị cho các giá trị sau đây:...

Hoạt động 1 trang 154 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. \(250mV = 0,25V\)                                    \(6kV = 6000V\). Bài: Chủ đề 23: Hiệu điện thế

Em hãy đổi đơn vị cho các giá trị sau đây:

Quảng cáo

\(0,4V = ……mV\)                                   \(500V = ………kV\)

\(250mV =……V\)                                     \(6kv = ………V\)

\(0,4V = 40mV\)                                      \( 500V = 0,5kV\)

\(250mV = 0,25V\)                                    \(6kV = 6000V\)