Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Hoạt động 3 trang 38 sách Tài liệu Dạy – Học Vật...

Hoạt động 3 trang 38 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 : Thực hiện lại thú nghiệm trong HĐ2. Đánh dấu vị trí đỉnh A của tấm bìa, ảnh...

Hoạt động 3 trang 38 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 . Thực hiện lại thú nghiệm trong HĐ2. Đánh dấu vị trí đỉnh A của tấm bìa, ảnh A’ của nó qua tấm kính và vị trí. Bài: Chủ đề 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

Thực hiện lại thú nghiệm trong HĐ2. Đánh dấu vị trí đỉnh A của tấm bìa, ảnh A’ của nó qua tấm kính và vị trí MN của gương (hình H5.5). Dùng thước đo để kiểm chứng:

– các điểm A và A’ có  nằm trên đường thẳng vuông góc với cạnh MN của gương không ?

Quảng cáo

– khoảng cách từ A đến A’ đến cạnh MN của gương có bằng nhau không ?

 

– Các điểm A và A’ có  nằm trên đường thẳng vuông góc với cạnh MN của gương.

– Khoảng cách từ A đến A’ đến cạnh MN của gương là bằng nhau.

Nhận xét: Từ kết quả đo đạc, người ta thấy: điểm A và ảnh A’ của nó qua gương phẳng ở trên cùng đường thẳng vuông góc với gương và có cùng khoảng cách đến gương.