Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Hoạt động 4 trang 156 sách Tài liệu Dạy – Học Vật...

Hoạt động 4 trang 156 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Nhận xét kết quả của phép đo....

Hoạt động 4 trang 156 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Với mỗi loại nguồn điện, em hãy cho biết số chỉ của vôn kế bắng, xấp xỉ hay lớn hơn nhiểu, nhỏ hơn nhiều so với. Bài: Chủ đề 23: Hiệu điện thế

Quảng cáo

Nhận xét kết quả của phép đo.

Với mỗi loại nguồn điện, em hãy cho biết số chỉ của vôn kế bắng, xấp xỉ hay lớn hơn nhiểu, nhỏ hơn nhiều so với số vôn ghi trên vỏ nguồn điện.

Số vôn ghi trên mỗi nguồn điện bằng giá trị hiệu điện thế giữa hai cực của nó khi chưa mắc vào mạch.