Trang chủ Lớp 8 SBT Toán lớp 8 Câu 1.1 trang 24 SBT Toán 8 tập 1: Phương án nào...

Câu 1.1 trang 24 SBT Toán 8 tập 1: Phương án nào sau đây là đúng ?...

Phương án nào sau đây là đúng ?. Câu 1.1 trang 24 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1 – Bài 1. Phân thức đại số

Tìm đa thức P để \({{x – 3} \over {{x^2} + x + 1}} = {P \over {{x^3} – 1}}\) .

Phương án nào sau đây là đúng ?

A. \(P = {x^2} + 3\)

Quảng cáo
Đang tải...

B. \(P = {x^2} – 4x + 3\)

C. \(P = x + 3\)

D. \(P = {x^2} – x – 3\)

Chọn B. \(P = {x^2} – 4x + 3\)