Trang chủ Lớp 8 SBT Toán lớp 8 Câu 46 trang 36 Sách bài tập Toán 8 tập 1: Tìm...

Câu 46 trang 36 Sách bài tập Toán 8 tập 1: Tìm điều kiện của biến để giá trị của phân thức xác định...

Tìm điều kiện của biến để giá trị của phân thức xác định . Câu 46 trang 36 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1 – Bài 9. Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức

Tìm điều kiện của biến để giá trị của phân thức xác định :

a. \({{5{x^2} – 4x + 2} \over {20}}\)

b. \({8 \over {x + 2004}}\)

c. \({{4x} \over {3x – 7}}\)

Quảng cáo
Đang tải...

d. \({{{x^2}} \over {x + z}}\)

a. Phân thức : \({{5{x^2} – 4x + 2} \over {20}}\)xác định với mọi \(x \in R\)

b. Phân thức : \({8 \over {x + 2004}}\)xác định khi \(x + 2004 \ne 0 \Rightarrow x \ne  – 2004\)

c. Phân thức : \({{4x} \over {3x – 7}}\)xác định khi \(3x – 7 \ne 0 \Rightarrow x \ne {7 \over 3}\)

d. Phân thức : \({{{x^2}} \over {x + z}}\)xác định khi \(x + z \ne 0 \Rightarrow x \ne  – z\)