Trang chủ Lớp 8 SBT Toán lớp 8 Câu 9.1 trang 39 Sách bài tập Toán 8 tập 1: Hãy...

Câu 9.1 trang 39 Sách bài tập Toán 8 tập 1: Hãy tính giá trị của biểu thức Q. Câu trả lời nào sau đây là sai...

Chia sẻ
Hãy tính giá trị của biểu thức Q. Câu trả lời nào sau đây là sai ?. Câu 9.1 trang 39 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1 – Bài 9. Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức

Biết rằng Q\( = {{{x^2} – 6x + 9} \over {{x^2} – 9}} = {{{{\left( {x – 3} \right)}^2}} \over {\left( {x – 3} \right)\left( {x + 3} \right)}} = {{x – 3} \over {x + 3}}\) . 

Hãy tính giá trị của biểu thức Q. Câu trả lời nào sau đây là sai ?

A. Giá trị của Q tại x = 4 là \({{4 – 3} \over {4 + 3}} = {1 \over 7}\)

B. Giá trị của Q tại x = 1 là \({{1 – 3} \over {1 + 3}} =  – {1 \over 2}\)

C. Giá trị của Q tại x = 3 là \({{3 – 3} \over {3 + 3}} = 0\)

Quảng cáo

D. Giá trị của Q tại x = 3 không xác định.

Giải:

Giá trị của biểu thức Q\( = {{{x^2} – 6x + 9} \over {{x^2} – 9}} = {{{{\left( {x – 3} \right)}^2}} \over {\left( {x – 3} \right)\left( {x + 3} \right)}} = {{x – 3} \over {x + 3}}\)

C. Giá trị của Q tại x = 3 là \({{3 – 3} \over {3 + 3}} = 0\) sai vì x = 3 phân thức đã cho không xác định Chia sẻ