Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy học Toán 8 Hoạt động 10 trang 16 Dạy & học Toán 8 tập 2:...

Hoạt động 10 trang 16 Dạy & học Toán 8 tập 2: Điền vào chỗ chấm để hoàn thành bài giải....

Chia sẻ
3. Phương trình được đưa về dạng ax + b = 0 – Hoạt động 10 trang 16 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2. Giải bài tập Điền vào chỗ chấm để hoàn thành bài giải.

Điền vào chỗ chấm để hoàn thành bài giải.

a) Giải phương trình : \(4x – \left( {4 – 3x} \right) = 2\left( {x + 3} \right)\).

Thực hiện phép tính để bỏ dấu ngoặc :

            \(4x – 4 + 3x =  \ldots \)

Chuyển các hạng tử chứa ẩn sang một vế, các hằng số sang vế kia :

            \(4x + 3x – 2x =  \ldots \)

Thu gọn và giải phương trình ta nhận được :

            \(5x =  \ldots  \Leftrightarrow x =  \ldots \)

b) Giải phương trình :

       \(\dfrac{{3x – 2}}{3} + 2x = \dfrac{{11}}{6} + \dfrac{{5 – 3x}}{4}\) .

Quy đồng mẫu hai vế :

       \(\dfrac{{4(3x – 2)}}{3} + \dfrac{{2x.12}}{{12}} = \dfrac{{11.2}}{{12}} + ….\)

Nhân hai vế với 12 để khử mẫu và bỏ dấu ngoặc :

             \(12x – 8 + 24x = 22 +  \ldots \)

Chuyển các hạng tử chứa ẩn sang một vế, các hằng số sang vế kia :

                        \(12x + 24x + 9x =  \ldots \)

– Thu gọn và giải phương trình nhận được :

                        \(45x =  \ldots  \Leftrightarrow x =  \ldots \)

Quảng cáo

\[\frac{{3x – 2}}{3} + 2x = \frac{{11}}{6} + \frac{{5 – 3x}}{4}\]

a) Giải phương trình : \(4x – \left( {4 – 3x} \right) = 2\left( {x + 3} \right)\).

Thực hiện phép tính để bỏ dấu ngoặc :

            \(4x – 4 + 3x = 2x + 6\)

Chuyển các hạng tử chứa ẩn sang một vế, các hằng số sang vế kia :

            \(4x + 3x – 2x = 6 + 4\)

Thu gọn và giải phương trình ta nhận được :

             \(5x = 10 \Leftrightarrow x = 2\)

b) Giải phương trình :

   \(\dfrac{{3x – 2}}{3} + 2x = \dfrac{{11}}{6} + \dfrac{{5 – 3x}}{4}\) .

Quy đồng mẫu hai vế :

\(\dfrac{{4(3x – 2)}}{3} + \dfrac{{2x.12}}{{12}} = \dfrac{{11.2}}{{12}} + \dfrac{{\left( {5 – 3x} \right).3}}{{12}}\)

Nhân hai vế với 12 để khử mẫu và bỏ dấu ngoặc :

               \(12x – 8 + 24x = 22 + 15 – 9x\)

Chuyển các hạng tử chứa ẩn sang một vế, các hằng số sang vế kia :

              \(12x + 24x + 9x = 22 + 15 + 8\)

– Thu gọn và giải phương trình nhận được :

                        \(45x = 46 \Leftrightarrow x = 1\)Chia sẻ