Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy học Toán 8 Thử tài bạn trang 17(2) Dạy & học Toán 8 tập 2:...

Thử tài bạn trang 17(2) Dạy & học Toán 8 tập 2: Tìm tập nghiệm của các phương trình sau:...

Chia sẻ
3. Phương trình được đưa về dạng ax + b = 0 – Thử tài bạn trang 17(2) Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2. Giải bài tập Tìm tập nghiệm của các phương trình sau:

Tìm tập nghiệm của các phương trình sau:

a) \(3x + 5 = 0\)

b) \(\sqrt 2 x = \sqrt 2 x + 1\)

c) \(2x + 5 = 2x + 5\)

a)

\(\eqalign{  & 3x + 5 = 0  \cr &  \Leftrightarrow 3x = 0 – 5  \cr  &  \Leftrightarrow 3x =  – 5  \cr  &  \Leftrightarrow x =  – 5:3  \cr  &  \Leftrightarrow x = {{ – 5} \over 3} \cr} \)

Tập nghiệm của phương trình là \(S = \left\{ {\dfrac{{ – 5}}{3}} \right\}\)

b)

Quảng cáo

\(\sqrt 2 x = \sqrt 2 x + 1\)

\(\Leftrightarrow \sqrt 2 x – \sqrt 2 x = 1\)

\(\Leftrightarrow 0x =  – 1\)

Phương trình vô nghiệm.

Tập nghiệm của phương trình là \(S = \emptyset \)

c)

\(\eqalign{  & 2x + 5 = 2x + 5  \cr  &  \Leftrightarrow 2x – 2x = 5 – 5  \cr  &  \Leftrightarrow 0x = 0 \cr} \)

Phương trình nghiệm đúng với mọi x.

Tập nghiệm của phương trình là \(S =\mathbb R\)Chia sẻ