Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy học Toán 8 Hoạt động 11 trang 18 Tài liệu dạy & học Toán lớp...

Hoạt động 11 trang 18 Tài liệu dạy & học Toán lớp 8 tập 2: Hãy giải các phương trình sau...

Chia sẻ
4. Phương trình tích – Hoạt động 11 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2. Giải bài tập Hãy giải các phương trình sau :

Hãy giải các phương trình sau :

a) \(x – 2 = 0\)              (1)

b) \(x – 3 = 0\)              (2)

c) \(\left( {x – 2} \right)\left( {x – 3} \right) = 0\)        (3)

a) \(x – 2 = 0 \Leftrightarrow x = 0 + 2 \Leftrightarrow x = 2\)

Quảng cáo

Tập nghiệm của phương trình là \(S = \left\{ 2 \right\}\)

b) \(x – 3 = 0 \Leftrightarrow x = 0 + 3 \Leftrightarrow x = 3\)

Tập nghiệm của phương trình là \(S = \left\{ 3 \right\}\)

c) \(\left( {x – 2} \right)\left( {x – 3} \right) = 0 \Leftrightarrow x – 2 = 0\)

hoặc \(x – 3 = 0 \Leftrightarrow x = 2\) hoặc \(x = 3\)

Tập nghiệm của phương trình là \(S = \left\{ {2;3} \right\}\)Chia sẻ