Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy học Toán 8 Hoạt động 3 trang 28 Dạy & học Toán 8 tập 2:...

Hoạt động 3 trang 28 Dạy & học Toán 8 tập 2: Năm nay tuổi cha gấp 4 lần tuổi con. Gọi tuổi con là x. Hãy biểu thị biến x:...

Chia sẻ
1. Biểu diễn một đại lượng bởi biểu thức chứa ẩn – Hoạt động 3 trang 28 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2. Giải bài tập Năm nay tuổi cha gấp 4 lần tuổi con. Gọi tuổi con là x. Hãy biểu thị biến x:

Năm nay tuổi cha gấp 4 lần tuổi con. Gọi tuổi con là x. Hãy biểu thị biến x:

a) Tuổi cha hiện nay

b) Tuổi cha 20 năm nữa

c) Tuổi con 20 năm nữa

Quảng cáo

a) Tuổi cha hiện nay là 4x (tuổi)

b) Tuổi cha 20 năm nữa là 4x + 20 (tuổi)

c) Tuổi con 20 năm nữa là x + 20 (tuổi)Chia sẻ