Trang chủ Lớp 9 SBT Hóa lớp 9 Bài 22.9 Trang 28 Sách bài tập Hóa 9: Cho 6,5 gam...

Bài 22.9 Trang 28 Sách bài tập Hóa 9: Cho 6,5 gam muối sắt clorua tác dụng với dung dịch AgN03 dư thu được...

Cho 6,5 gam muối sắt clorua tác dụng với dung dịch AgN03 dư thu được 17,22 gam kết tủa. Bài 22.9 Trang 28 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9 – Bài 22: Luyện tập chương 2 – Kim loại

Cho 6,5 gam muối sắt clorua tác dụng với dung dịch AgN03 dư thu được 17,22 gam kết tủa. Công thức phân tử của muối sắt clorua là công thức nào dưới đây ? (Hiệu suất phản ứng đạt 100%).

A. FeCl2 ;                 B. FeCl3 ;

C. FeCl ;                  D. FeCl4.

Trả lời                     

Quảng cáo
Đang tải...

Đáp án B.

Đặt công thức muối sắt clorua là FeCln

FeCln        +        nAgN03   ——–>     nAgCl +      Fe(N03)n

(56 + 35,5n) gam                              n(108 + 35,5) gam

6,5 gam                                            17,22 gam

Ta có phương trình : 6,5 x n(108 + 35,5) = 17,22 x (56 + 35,5n)

 n = 3 —> FeCl3.