Trang chủ Lớp 9 Tập bản đồ Địa lí 9 Bài 2 trang 15 Tập bản đồ Địa lí 9: Dựa vào...

Bài 2 trang 15 Tập bản đồ Địa lí 9: Dựa vào số liệu đã tính, hãy vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo nhóm...

Bài 2 trang 15 Tập bản đồ Địa lí 9. Dựa vào số liệu đã tính, hãy vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo nhóm cây.. Bài 10: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây sự tăng trưởng đàn gia súc gia cầm

Quảng cáo

Dựa vào số liệu đã tính, hãy vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo nhóm cây.

Vẽ biểu đồ: