Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 Câu hỏi 2 Bài 2 trang 71 Toán 9 Tập 2 :...

Câu hỏi 2 Bài 2 trang 71 Toán 9 Tập 2 : Xem hình 11...

Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 71 Toán 9 Tập 2 .  . Bài 2. Liên hệ giữa cung và dây

Xem hình 11

 

Hãy viết giả thiết và kết luận của định lý 2

Quảng cáo

Giả thiết là điều kiện đề bài cho

Kết luận là điều cần chứng minh

Giả thiết: Cho \(\left( O \right)\) có hai dây \(AB\) và \(CD\)

Kết luận:

a) Nếu cung \(AB\) \( > \) cung \(CD\) thì \(AB > CD\)

b) Nếu \(AB > CD\) thì cung \(AB\) \( > \) cung \(CD\)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 9