Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 (sách cũ) Câu hỏi Bài 9 trang 35 Toán 9 Tập 1 : Tìm...

Câu hỏi Bài 9 trang 35 Toán 9 Tập 1 : Tìm căn bậc ba của mỗi số sau...

Trả lời câu hỏi Bài 9 trang 35 SGK Toán 9 Tập 1 . Bài 9. Căn bậc ba

Tìm căn bậc ba của mỗi số sau

a) 27;        b) -64;        c) 0;        d) \(\displaystyle {1 \over {125}}\)

Căn bậc ba của số \(a\) là số thực \(x\) sao cho \(x^3=a\) 

a) \(\root 3 \of {27}  = \root 3 \of {\left( {{3^3}} \right)}  = 3\)

b) \(\root 3 \of {\left( { – 64} \right)}  = \root 3 \of {\left( { – {4}} \right)^3}  =  – 4\)

c) \(\root 3 \of 0  = 0\)

d) \(\displaystyle \root 3 \of {{1 \over {125}}}  = \root 3 \of {{{\left( {{1 \over 5}} \right)}^3}}  = {1 \over 5}\)

Bạn đang xem bài tập, chương trình học môn Toán lớp 9 (sách cũ) - Lớp 9. Vui lòng chọn môn học sách mới cần xem dưới đây: