Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 (sách cũ) Câu hỏi Bài 9 trang 36 SGK Toán 9 Tập 1: Bài...

Câu hỏi Bài 9 trang 36 SGK Toán 9 Tập 1: Bài 9. Căn bậc ba...

Trả lời câu hỏi Bài 9 trang 36 SGK Toán 9 Tập 1. Bài 9. Căn bậc ba

Tính \(\root 3 \of {1728} :\root 3 \of {64} \) theo hai cách.

Cách 1: Tính từng căn bậc ba rồi thực hiện phép tính chia

Cách 2: Sử dụng tính chất \(\sqrt[3]{A}:\sqrt[3]{B} = \sqrt[3]{{\dfrac{A}{B}}}\) với \( B \ne 0.\)

Cách 1: \(\root 3 \of {1728} :\root 3 \of {64}  = 12:4 = 3\)

Cách 1: \(\displaystyle \root 3 \of {1728} :\root 3 \of {64}  = \root 3 \of {{{1728} \over {64}}}  = \root 3 \of {27} \)

Bạn đang xem bài tập, chương trình học môn Toán lớp 9 (sách cũ) - Lớp 9. Vui lòng chọn môn học sách mới cần xem dưới đây: