Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 Câu hỏi 2 Bài 3 trang 13 Toán 9 Tập 1 :...

Câu hỏi 2 Bài 3 trang 13 Toán 9 Tập 1 : Tính...

Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 13 SGK Toán 9 Tập 1 . \(\eqalign{& \sqrt {{0,16 \times 0,64 \times 64,225} }   \cr &  = \sqrt {0,16}  \times \sqrt {0,64}  \times \sqrt {225}   \cr &  = 0,4 \times 0,8 \times. Bài 3. Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Tính

a) \(\sqrt { {0,16 \times 0,64 \times 64,225}} \)

b) \(\sqrt { {250 \times 360}} \)

Quảng cáo

Sử dụng công thức khai phương một tích \(\sqrt {a.b}=\sqrt a. \sqrt b\) với \(a,b\) không âm.

a)

\(\eqalign{& \sqrt {{0,16 \times 0,64 \times 64,225} }   \cr &  = \sqrt {0,16}  \times \sqrt {0,64}  \times \sqrt {225}   \cr &  = 0,4 \times 0,8 \times 15 = 4,8 \cr} \)

b)

\(\eqalign{& \sqrt { {250 \times 360} }   \cr &  = \sqrt {25 \times 36 \times 100}   \cr &  = \sqrt {25}  \times \sqrt {36}  \times \sqrt {100}   \cr &  = 5 \times 6 \times 10 = 300 \cr} \)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 9