Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 (sách cũ) Câu hỏi Bài 8 trang 91 Toán 9 Tập 2 : Vẽ...

Câu hỏi Bài 8 trang 91 Toán 9 Tập 2 : Vẽ đường tròn tâm O bán kính R = 2cm....

Trả lời câu hỏi Bài 8 trang 91 Toán 9 Tập 2 . Bài 8. Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp

a) Vẽ đường tròn tâm O bán kính R = 2cm.

b) Vẽ một lục giác đều ABCDEF có tất cả các đỉnh nằm trên đường tròn (O).

c) Vì sao tâm O cách đều các cạnh của lục giác đều ? Gọi khoảng cách này là r.

d) Vẽ đường tròn (O; r).

c) Sử dụng hai dây bằng nhau thì cách đều tâm.

a)

b) Cách vẽ lục giác đều có tất cả các đỉnh nằm trên đường tròn (O)

Vẽ các dây cung AB = BC = CD = DE = EF = FA = R = 2 cm

c) Vì các dây cung AB = BC = CD = DE = EF = FA bằng nhau nên khoảng cách từ O đến các dây là bằng nhau

Bạn đang xem bài tập, chương trình học môn Toán lớp 9 (sách cũ) - Lớp 9. Vui lòng chọn môn học sách mới cần xem dưới đây: