Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 (sách cũ) Câu hỏi Bài 7 trang 88 Toán 9 Tập 2: Xem hình...

Câu hỏi Bài 7 trang 88 Toán 9 Tập 2: Xem hình 45. Hãy chứng minh định lý trên....

Trả lời câu hỏi Bài 7 trang 88 Toán 9 Tập 2. Vậy \(\widehat {BAD} + \widehat {BCD} = 180^\circ \) .. Bài 7. Tứ giác nội tiếp

Xem hình 45. Hãy chứng minh định lý trên.

Sử dụng:

Số đo góc nội tiếp bằng nửa số đo cung bị chắn.

Số đo cả đường tròn bằng \(360^0.\)

Xét đường tròn \((O)\) ta có:

\(\widehat {BAD} = \dfrac{1}{2}sđ\,\overparen {BCD}\) (góc nội tiếp chắn cung \(BCD\))

\(\widehat {BCD} = \dfrac{1}{2}sđ\,\overparen {BAD}\) (góc nội tiếp chắn cung \(BAD\))

Suy ra \(\widehat {BAD} + \widehat {BCD} = \dfrac{1}{2}sđ\,\overparen {BCD} + \dfrac{1}{2}sđ\,\overparen {BAD} = \dfrac{{sđ\,\overparen {BAD} + sđ\,\overparen {BCD}}}{2}\) \( = \dfrac{{360^\circ }}{2} = 180^\circ .\)

Vậy \(\widehat {BAD} + \widehat {BCD} = 180^\circ \) .

Vậy trong một tứ giác nội tiếp, tổng số đo hai góc đối nhau bằng \(180^0\).

 

Bạn đang xem bài tập, chương trình học môn Toán lớp 9 (sách cũ) - Lớp 9. Vui lòng chọn môn học sách mới cần xem dưới đây: