Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 Câu hỏi 2 Bài 4 trang 17 SGK Toán 9 Tập 1:...

Câu hỏi 2 Bài 4 trang 17 SGK Toán 9 Tập 1: Tính...

Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 17 SGK Toán 9 Tập 1. Bài 4. Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

Tính

a) \(\displaystyle \sqrt {{{226} \over {256}}} \)

b) \(\sqrt {0,0196} \)

Quảng cáo

Sử dụng công thức khai phương 1 thương:

Với \(a\ge 0;b>0\) ta có \(\sqrt {\dfrac{a}{b}}  = \dfrac{{\sqrt a }}{{\sqrt b }}\)

a)\(\displaystyle \sqrt {{{226} \over {256}}}  = {{\sqrt {226} } \over {\sqrt {256} }} = {{15} \over {16}}\)

b) \(\displaystyle \sqrt {0,0196}  = \sqrt {{{196} \over {10000}}}  \)\(\displaystyle = {{\sqrt {196} } \over {\sqrt {10000} }} = {{14} \over {100}} = 0,14\)


Quảng cáo

Mục lục môn Toán 9