Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 Câu hỏi 3 Bài 3 trang 41 Toán lớp 9 Tập 2...

Câu hỏi 3 Bài 3 trang 41 Toán lớp 9 Tập 2 : Bài 3. Phương trình bậc hai một ẩn...

Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 41 Toán 9 Tập 2 . Bài 3. Phương trình bậc hai một ẩn

Giải phương trình \(3{x^2} – 2 = 0\)

Quảng cáo

Chuyển vế đổi dấu đưa về dạng \({x^2} = a\left( {a \ge 0} \right) \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = \sqrt a\\x =  – \sqrt a\end{array} \right.\)

Ta có \(3{x^2} – 2 = 0 \Leftrightarrow 3{x^2} = 2 \Leftrightarrow {x^2} = \dfrac{2}{3} \\\Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = \sqrt {\dfrac{2}{3}} \\x =  – \sqrt {\dfrac{2}{3}} \end{array} \right. \\\Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = \dfrac{{\sqrt 6 }}{3}\\x =  – \dfrac{{\sqrt 6 }}{3}\end{array} \right.\)

Vậy phương trình có hai nghiệm \(x = \dfrac{{\sqrt 6 }}{3};x =  – \dfrac{{\sqrt 6 }}{3}.\) 

 

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 9