Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 Câu hỏi 3 Bài 3 trang 51 Toán 9 Tập 1 :...

Câu hỏi 3 Bài 3 trang 51 Toán 9 Tập 1 : Vẽ đồ thị của các hàm số sau:...

Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 51 SGK Toán 9 Tập 1 . 0. Bài 3. Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0)

Vẽ đồ thị của các hàm số sau:

a) \(y = 2x – 3;\)

b) \(y = -2x + 3.\)

Bước 1: Lập bảng giá trị

Bước 2: Đồ thị hàm số \(y=ax+b\) với \(a \ne 0\) là đường thẳng đi qua hai điểm có tọa độ \((0;b)\) và \((-\dfrac{b}{a};0)\)

a) Hàm số \(y = 2x – 3.\)

Bảng giá trị

x

0

3/2

Quảng cáo

Y = 2x – 3

-3

0

Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm có tọa độ \((0;-3)\) và \((\dfrac{3}2;0)\) ta được đồ thị hàm số \(y=2x-3.\)

b) Hàm số \(y = -2x + 3\)

Bảng giá trị

x

0

3/2

y = -2x – 3

-3

0

Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm có tọa độ \((0;3)\) và \((\dfrac{3}2;0)\) ta được đồ thị hàm số \(y=2x-3.\)

 

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 9