Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 Câu hỏi 3 Bài 3 trang 14 SGK Toán lớp 9 Tập...

Câu hỏi 3 Bài 3 trang 14 SGK Toán lớp 9 Tập 1: Tính...

Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 14 SGK Toán 9 Tập 1. Bài 3. Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Tính

a) \(\sqrt 3  \times \sqrt {75} \)

Quảng cáo

b) \(\sqrt {20}  \times \sqrt {72}  \times \sqrt {{4,9} } \)

Sử dụng công thức \(\sqrt a. \sqrt b=\sqrt {a.b}\) với \(a,b\) không âm. 

a) \(\sqrt 3  \times \sqrt {75}  = \sqrt {3 \times 75}  = \sqrt {225}  = 15\)

b)

\(\eqalign{& \sqrt {20}  \times \sqrt {72}  \times \sqrt { {4,9} }  = \sqrt {\left( {20 \times 72 \times 4,9} \right)}  = \sqrt {20 \times 72 \times 10 \times 4,9}   \cr  &  = \sqrt {{7056} }  = \sqrt {{{{84 }^2}} }  = 84 \cr} \)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 9