Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 Câu hỏi 3 Bài 4 trang 18 Toán lớp 9 Tập 1...

Câu hỏi 3 Bài 4 trang 18 Toán lớp 9 Tập 1 : Bài 4. Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương...

Trả lời câu hỏi 3 Bài 4 trang 18 SGK Toán 9 Tập 1 . Với \(a\ge 0;b>0\) ta có \( \dfrac{{\sqrt a }}{{\sqrt b }}=\sqrt {\dfrac{a}{b}} \). Bài 4. Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

Tính: a) \(\displaystyle {{\sqrt {999} } \over {\sqrt {111} }}\)                     b) \(\displaystyle {{\sqrt {52} } \over {\sqrt {117} }}\)

Quảng cáo

Sử dụng công thức:

Với \(a\ge 0;b>0\) ta có \( \dfrac{{\sqrt a }}{{\sqrt b }}=\sqrt {\dfrac{a}{b}} \)

a) \(\displaystyle {{\sqrt {999} } \over {\sqrt {111} }} = \sqrt {{{999} \over {111}}}  = \sqrt 9  = 3\)                          

b) \(\displaystyle {{\sqrt {52} } \over {\sqrt {117} }} \)\(\displaystyle = \sqrt {{{52} \over {117}}}  = \sqrt {{4 \over 9}}  = \dfrac{2}{3}\)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 9