Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 Câu hỏi 3 Bài 4 trang 79 Toán lớp 9 Tập 2:...

Câu hỏi 3 Bài 4 trang 79 Toán lớp 9 Tập 2:   ...

Trả lời câu hỏi 3 Bài 4 trang 79 Toán 9 Tập 2. + Số đo của góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung bằng nửa số đo cung bị chắn.. Bài 4. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung

Hãy so sánh số đo \(\widehat {BAx};\,\,\widehat {ACB}\) với số đo của cung AmB (h.28).

  

+ Sử dụng số đo góc nội tiếp bằng nửa số đo cung bị chắn 

Quảng cáo

+ Số đo của góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung bằng nửa số đo cung bị chắn.

Xét đường tròn \(\left( O \right)\) có

\(\widehat {BAx} = \dfrac{1}{2}\) sđ \( \overparen{AmB}\)  (góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung \(AB\))

Và \(\widehat {BCA} = \dfrac{1}{2}\) sđ \(\overparen{AmB}\) (góc nội tiếp chắn cung \(AmB\) )

Suy ra \(\widehat {BCA} = \widehat {BAx}\) .

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 9