Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 Câu hỏi 3 Bài 4 trang 87 Toán 9 Tập 1 :...

Câu hỏi 3 Bài 4 trang 87 Toán 9 Tập 1 : Bài 4. Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông...

Trả lời câu hỏi 3 Bài 4 trang 87 SGK Toán 9 Tập 1 . \(OP = PQ.\cos \,P = 7.\cos 36^\circ  \approx 5,663\)  . Bài 4. Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

Trong ví dụ 4, hãy tính các cạnh \(OP;OQ\) qua côsin của các góc \(P\) và \(Q.\)

Trong tam giác vuông, mỗi cạnh góc vuông bằng cạnh huyền nhân với sin góc đối hoặc nhân với côsin góc kề. 

Quảng cáo

Ta có \(\widehat Q = 90^\circ  – \widehat P = 90^\circ  – 36^\circ  = 54^\circ .\)

Theo các hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông, ta có:

\(OP = PQ.\cos \,P = 7.\cos 36^\circ  \approx 5,663\)  

\(OQ = PQ.\cos \,Q = 7.\cos 54^\circ  \approx 4,114.\)

 

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 9