Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 Câu hỏi 4 Bài 1 trang 30 Toán 9 Tập 2 :...

Câu hỏi 4 Bài 1 trang 30 Toán 9 Tập 2 :  ...

Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 trang 30 Toán 9 Tập 2 .  . Bài 1. Hàm số y = ax^2 (a ≠ 0)

Cho hai hàm số \(y = \dfrac{1}{2}{x^2}\) và \(y =  – \dfrac{1}{2}{x^2}\).

Tính các giá trị tương ứng của \(y\) rồi điền vào ô trống tương ứng ở hai bảng sau; kiểm nghiệm lại nhận xét nói trên:

\(x\)

\( – 3\)

\( – 2\)

\( – 1\)

\(0\)

\(1\)

\(2\)

\(3\)

\(y = \dfrac{1}{2}{x^2}\)

 

 

 

 

 

 

 

 

\(x\)

\( – 3\)

\( – 2\)

\( – 1\)

\(0\)

\(1\)

\(2\)

\(3\)

\(y =  – \dfrac{1}{2}{x^2}\)

 

 

 

 

 

 

 

Thay từng giá trị của \(x\) vào mỗi hàm số để tính giá trị tương ứng của \(y\).

Quảng cáo

\(x\)

\( – 3\)

\( – 2\)

\( – 1\)

\(0\)

\(1\)

\(2\)

\(3\)

\(y = \dfrac{1}{2}{x^2}\)

\(\dfrac{9}{2}\)

\(2\)

\(\dfrac{1}{2}\)

\(0\)

\(\dfrac{1}{2}\)

\(2\)

\(\dfrac{9}{2}\)

 

\(x\)

\( – 3\)

\( – 2\)

\( – 1\)

\(0\)

\(1\)

\(2\)

\(3\)

\(y =  – \dfrac{1}{2}{x^2}\)

\( – \dfrac{9}{2}\)

\( – 2\)

\( – \dfrac{1}{2}\)

\(0\)

\( – \dfrac{1}{2}\)

\( – 2\)

\( – \dfrac{9}{2}\)

Các nhận xét ở câu hỏi 3 trang 30 vẫn đúng với hai hàm số 

\(y = \dfrac{1}{2}{x^2}\) và \(y =  – \dfrac{1}{2}{x^2}\)

Đối với hàm số \(y = \dfrac{1}{2}{x^2}\), khi \( x \ne 0 \) giá trị của \(y\) luôn dương 

Khi \(x = 0\) thì giá trị của \(y = 0\)

Đối với hàm số \(y =  – \dfrac{1}{2}{x^2}\),  khi  \( x\ne 0\)  giá trị của \(y\) luôn âm.

Khi \(x = 0\) thì giá trị của \(y =0\)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 9