Trang chủ Bài học Unit 8: Films – Phim ảnh

Unit 8: Films – Phim ảnh

Communication trang 21 Unit 8 Anh 7 mới tập 2, Các em nhìn vào tranh và đọc bài đàm thoại giữa hai bạn Nick...
(1)  survey                                (2) actor                (3) Tom Cruise
Skills 1 trang 22 Unit 8 Anh 7 mới, Ghế nóng: Làm theo nhóm, chọn một học sinh đóng vai một nhân vật trong...
sinking (chìm)                                                must-see (phải xem)

Quảng cáo
A Closer Look 1 trang 18 Unit 8 Anh 7 mới tập 2, Sau đây là những tính từ được dùng để miêu tả...
1. Sau đây là những tính từ được dùng để miêu tả phim. Em có thể thêm một vài từ được không?
A Closer Look 2 trang 19 Unit 8 Tiếng Anh 7 mới tập 2, Hoàn thành các câu sử dụng although, despite, in spite...
1. Complete the sentences. Use although + a clause from the box (Hoàn thành các câu. Sử dụng although + mệnh đề trong khung)

Mới cập nhật

Đọc hiểu Đề số 99: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu 4: Ông Lê Đại,...
Đọc hiểu Đề số 99: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu 4: Ông Lê Đại,...
Đọc hiểu Đề số 98: Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu: Người ta chẳng qua là một cây sậy, cây...
Đọc hiểu Đề số 98: Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu: Người ta chẳng qua là một cây sậy, cây...
Đọc hiểu Đề số 97: Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi từ Câu 1 đến Câu 4: Đôi khi cuộc sống...
Đọc hiểu Đề số 97: Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi từ Câu 1 đến Câu 4: Đôi khi cuộc sống...
Đọc hiểu Đề số 95: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: Một lần tình cờ tôi đọc được bài viết Hạnh...
Đọc hiểu Đề số 95: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: Một lần tình cờ tôi đọc được bài viết Hạnh...
Đọc hiểu Đề số 96: Đọc đoạn trích sau và thực hiện: Cần lưu ý là dưới những danh từ truyền thống như chí,...
Đọc hiểu Đề số 96: Đọc đoạn trích sau và thực hiện: Cần lưu ý là dưới những danh từ truyền thống như chí,...
Đọc hiểu Đề số 94: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: Nhiều lúc mình không ngờ nổi rằng mình đã...
Đọc hiểu Đề số 94: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: Nhiều lúc mình không ngờ nổi rằng mình đã...