Trang chủ Môn học Môn Sinh học

Môn Sinh học

Môn Sinh học

Bài tập Sinh học lớp 6,7,8,9 (Cấp 2), Sinh học Lớp 10, 11, 12 (Cấp 3) có đáp án và giải thích chi tiết nhất trên Baitapsgk.com. Kiến thức bao gồm: Nghiên cứu các cá thể sống, mối quan hệ giữa chúng với nhau và với môi trường.

Sinh học lớp 6 Sinh học lớp 10
Sinh học lớp 7 Sinh học lớp 11
Sinh học lớp 8 Sinh học lớp 12
Sinh học lớp 9
Sách bài tập Sinh lớp 6 Sách bài tập Sinh lớp 10
Sách bài tập Sinh lớp 7 Sách bài tập Sinh lớp 11
Sách bài tập Sinh lớp 8 Sách bài tập Sinh lớp 12
Sách bài tập Sinh lớp 9
Bài 1, bài 2, bài 3 trang 107 SGK Sinh học 7: Bài 32. Thực hành: Mổ cá
Bài 1 (trang 107 sgk Sinh học 7): Cấu tạo trong của cá chép gồm những cơ quan nào ?
Bài 1, 2, 3 trang 58 SGK Sinh học 7: Bài 16. Thực hành: Mổ và quan sát giun...
Bài 1 (trang 58 sgk Sinh học 7): Cơ quan tiêu hóa của giun đất gồm những bộ phận nào ?
Bài 1, 2, 3 trang 13 SGK Sinh học 7: Bài 3. Thực hành: Quan sát một số động...
Bài 1 (trang 13 sgk Sinh học 7): Trình bày các đặc điểm cấu tạo và hoạt động sống của trùng roi.
Bài 1, bài 2, bài 3 trang 49 SGK Sinh học 7: Bài 13. Giun đũa
Bài 1 (trang 49 sgk Sinh học 7): Đặc điểm cấu tạo nào của giun đũa khác với sán lá gan ?
Bài 1, bài 2, bài 3 trang 171 SGK Sinh học 7: Bài 52. Thực hành: Xem băng hình...
Bài 1 (trang 171 sgk Sinh học 7): Hãy trình bày về môi trường sống của thú?
Bài 1, bài 2 trang 148 SGK Sinh học 7: Bài 45. Thực hành: Xem bằng hình về đồi...
Bài 1 (trang 148 sgk Sinh học 7): Hãy nêu các hình thức di chuyển của chim.
Bài 1, bài 2, bài 3 trang 119 SGK Sinh học 7: Bài 36. Thực hành: Quan sát cấu...
Bài 1 (trang 119 sgk Sinh học 7): Hãy nêu các bộ phận chính của bộ xương ếch ?
Bài 1, bài 2, bài 3 trang 94 SGK Sinh học 7: Bài 28. Thực hành: Xem băng hình...
Bài 1 (trang 94 sgk Sinh học 7): Hãy nêu các giác quan của sâu bọ ?
Bài thu hoạch – Thực hành: Hô hấp nhân tạo: Bài 23: Thực hành: Hô hấp nhân tạo
– So sánh để chỉ ra điểm giống nhau và khác nhau trong các tình huống chủ yếu cần được hô hấp nhân tạo?…

Mới cập nhật

Thử tài bạn trang 45 Tài liệu dạy & học Toán 8 tập 2: Hãy viết và biểu diễn lên trục số tập nghiệm...
1. Bất phương trình một ẩn - Thử tài bạn trang 45 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2. Giải bài tập...
Hoạt động 1 trang 44 Tài liệu dạy & học Toán lớp 8 tập 2: Đĩa cân bên phải có khối lượng là 7...
1. Bất phương trình một ẩn - Hoạt động 1 trang 44 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2. Giải bài tập...
Bài tập 16 trang 42 Dạy & học Toán 8 tập 2: Cho -2x > 4x. Hỏi x là số dương hay âm ?
Bài tập - Chủ đề 3 : Liên hệ giữa phép cộng và phép nhân với bất phương trình - Bài tập 16 trang...
Bài tập 17 trang 42 Tài liệu dạy & học Toán 8 tập 2: Cho x < y. Chứng tỏ:
Bài tập - Chủ đề 3 : Liên hệ giữa phép cộng và phép nhân với bất phương trình - Bài tập 17 trang...
Bài tập 15 trang 42 Tài liệu dạy & học Toán 8 tập 2: Cho -3x > -2x. Hỏi x là số dương hay...
Bài tập - Chủ đề 3 : Liên hệ giữa phép cộng và phép nhân với bất phương trình - Bài tập 15 trang...