Trang chủ Lớp 10 SBT Toán 10 Nâng cao Bài 11 trang 7 SBT Hình 10 nâng cao: Bài 4. Tích...

Bài 11 trang 7 SBT Hình 10 nâng cao: Bài 4. Tích của một vec tơ với một số....

Bài 11 trang 7 SBT Hình học 10 Nâng cao. Ta có \(\overrightarrow {M’N’}  = \overrightarrow {ON’}  – \overrightarrow {OM’}\). Bài 4. Tích của một vec tơ với một số.

Cho ba điểm \(O, M, N\) và số \(k\). Lấy các điểm \(M’, N’\) sao cho

\(\overrightarrow {OM’}  = k\overrightarrow {OM} ,\,\,\,\,\,\,\,\overrightarrow {ON’}  = k\overrightarrow {ON} \).

Quảng cáo
Đang tải...

Chứng minh rằng \(\overrightarrow {M’N’}  = k\overrightarrow {MN} \).

Ta có \(\overrightarrow {M’N’}  = \overrightarrow {ON’}  – \overrightarrow {OM’}\)

\(  = k\overrightarrow {ON}  – k\overrightarrow {OM}  = k\overrightarrow {MN} \).