Trang chủ Lớp 10 SBT Toán 10 Nâng cao Bài 13 trang 7 SBT Hình 10 nâng cao: Bài 4. Tích...

Bài 13 trang 7 SBT Hình 10 nâng cao: Bài 4. Tích của một vec tơ với một số....

Bài 13 trang 7 SBT Hình học 10 Nâng cao. Vì  \(\overrightarrow {OA}  + \overrightarrow {OB}  + \overrightarrow {OC}  = \overrightarrow 0 \) nên \(O\) là trọng tâm tam giác \(ABC\). Suy ra \(ABC\) là tam. Bài 4. Tích của một vec tơ với một số.

Cho ba vec tơ \(\overrightarrow {OA} ,\,\overrightarrow {OB} ,\,\overrightarrow {OC} \) có độ dài bằng nhau và \(\overrightarrow {OA}  + \overrightarrow {OB}  + \overrightarrow {OC}  = \overrightarrow 0 \). Tính các góc \(AOB, BOC,COA.\)

Quảng cáo
Đang tải...

Vì ba vec tơ \(\overrightarrow {OA} ,\,\overrightarrow {OB} ,\,\overrightarrow {OC} \) có độ dài bằng nhau nên \(O\) là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác \(ABC\).

Vì  \(\overrightarrow {OA}  + \overrightarrow {OB}  + \overrightarrow {OC}  = \overrightarrow 0 \) nên \(O\) là trọng tâm tam giác \(ABC\). Suy ra \(ABC\) là tam giác đều. Vậy các góc \(AOB, BOC, COA\) đều bằng 1200.